online beszédoktatás

Válassza a tudást,
válassza a biztonságot!


TÁVOKTATÁS
valós idejű online képzés


online egyéni beszédterápia

A terápiás keze­lésen a korrek­ciós munka egy konk­rét be­széd­hiba/beszéd­hiányos­ság meg­szün­te­tésére irányul. Általában 1-2 hó­napot, az el­végzen­dő munká­hoz igazít­va, (4-)6 talál­kozást vesz igénybe (+ meg­fi­gye­lés, ott­honi gya­kor­lás).

Beszéd­hibák javítására, félelmek, el­akadások kezelés­ére a leg­alkal­masabb képzési forma.

6 órás terápiás képzési bérlet
(4-6 alkalom, igazodva az elvégzendő munkához)
A képzés ára (bruttó) 78.000,- Ft/fő/bérlet

6x1 órás képzési bérletonline egyéni beszédfejlesztés

1-6 hetes közös munka, (2-)3 ta­lál­ko­zás­sal, az elvég­zendő munkához igazítva a talál­kozások számát (+ háttér­irodalom, meg­figye­lés és ott­honi gya­korlás).

Ajánlott aktuális beszéd­állapot felmérésére, elő­adói szokások elemzésére, konkrét be­széd­szituációra való felkészüléshez, pl. elő­adások kidolgozására, vagy egy már meg­történt beszéd/beszéd­helyzet elemzésére, a beszéden keresztül meg­jelenő személyiség­jegyek feltárására/pozício­nálására.

A legalkalmasabb képzési forma a beszéd tech­nikai elemeinek optima­lizálására, pon­tosí­tására, fejlesz­tésére.


6 órás fejlesztő képzési bérlet
(3 alkalom, igazodva az elvégzendő munkához)
A képzés ára (bruttó) 78.000,- Ft/fő/bérlet

(3x2 óra vagy 2x3 óra)online konzultáció/tanácsadás

Egyéni terápiás vagy fejlesztő célú beszédóra/állapotfelmérés/felkészítés
alkalmi jelleggel, személyes konzultáció formájában is igénybe vehető.online alkalmi konzultáció

óradíja 18.000,-Ft/fő

ALKALMI KONZULTÁCIÓ, TANÁCSADÁS


online alkalmi konzultáció

dupla órával 30.000.-Ft/fő

ALKALMI KONZULTÁCIÓ, TANÁCSADÁS
Válassza a tudást,
válassza a biztonságot!