Lantos Erzsébet beszédtanár

35 éve foglalkozom lo­go­pé­dia, gya­kor­la­ti fo­ne­ti­ka, be­széd­tech­ni­ka, re­to­ri­ka ok­ta­tá­sá­val itt­hon és kül­föl­dön egy­aránt. szakmai önéletrajz

Elhivatottságom, hogy a hoz­zám for­du­lók min­den be­széd­hely­zet­ben ké­pes­sé vál­ja­nak a szán­dé­kuk­nak meg­fe­le­lő, maga­biz­tos, ért­he­tő és könnyen ér­tel­mez­he­tő, hi­te­les és ha­té­kony meg­szó­la­lás­ra, hoz­zá­já­rul­va ez­zel szak­mai elő­me­ne­te­lük és sze­mé­lyes bol­do­gu­lá­suk er­ed­mé­nyes­sé­gé­hez, si­ke­ré­hez.


Számíthat rám, ha

— szeretné megismerni a be­szé­den ke­resz­tül meg­jelenő sze­mélyi­ség­je­gye­it

— sze­ret­ne építeni az erős­ségeire

— ismerni akarja a hatékonyság gátló­tényezőit

— kevés az önbizalma, amikor emberek elé kell állni

— stresszeli a megszólalás, elhal/remeg a hangja

— nehézséget okoz beszéd közben több­felé figyelni

— többször visszakérdeznek, mert nem értik jól

— erőtlen, fáradékony a hangja, túl halk a beszéde

— elmegy a hangja egy hosszabb beszéd közben

— fátyolos, rekedt, orrhangzós szí­ne­ze­tű a hangja

— bizonyos hangzókat pontatlanul/hibásan képez

— zárt szájjal, pöszén, selypítve, raccsol­va be­szél

— problémája van beszéde ritmusá­val

— akadozva, dadogva beszél

— problémája van beszéde folyé­kony­ságával

— túl gyorsan, hadarva vagy vontatottan beszél

— nehezen megy a szövegimprovizáció

— nem tud kerek mondatokat alkotni

— nem jutnak eszébe a megfelelő szavak

— beszéd közben sokat ő-zik

— külföldi (külföldön élt) és zavarja az akcentusa

— problémát okoz a tájszólása

— színész, műsorvezető szeretne lenni

— TDK vagy retorika versenyre készül

— állásinterjúra szeretne felkészülni

— érettségi ill. diploma vagy doktori védés előtt áll

— ünnepi beszédet, előadást, prezentációt kell tartaniaÓráimat ajánlom

mindazoknak, akiknek fontos a hiteles és hatékony beszéd

— pedagógus kollégáknak

— végzős középiskolásoknak

— főiskolai és egyetemi hallgatóknak

— előadóművészeknek és a pályára készülőknek

— televíziós és rádiós műsorvezetőknek

— kutatóknak/feltalálóknak

— menedzsereknek

— tanácsadóknak

— trénereknek

— elemzőknek

— szóvivőknek

— tolmácsoknak

— üzletkötőknek

— vállalkozóknak

— politikusoknak

— papoknak, lelkészeknek

— ügyvédeknek, jogászoknak

— civil szervezetek segítőinek

— ügyfélszolgálaton/call centerben dolgozóknak

— intézmények, szervezetek, ügyek képviselőinek

— szerkesztőknek, vloggereknek, influencereknek

— vezető beosztásban lévőknek vagy oda igyekvőknek


mindenkinek, akinek fontos a beszédhibá­tól men­tes, tisz­ta, árnyalt és színes beszéd ki­mun­kálása.Beszédtechnika

A beszélés belső mechanizmusának leírása és optimális működése, az egyéni beszédteljesítmény optimalizálása; a (meg)figyelés, a légzés és hangadás, az összerendezett artikuláció és a kifejező beszédhez szükséges ritmikai elemek, valamint a logikai és érzelmi szerkesztettség elemeinek normakövető használata.

Szűkebb értelemben a helyes beszédlégzés, hangképzés és szövegmondás (hallási figyelem, összerendezett artikuláció, a kifejező beszédhez szükséges szövegritmus, beszédtempó és az értelmezést segítő kifejezési eszköztár, mint tagolás, hangsúly, dallamvezetés).

Tágabb értelemben (a hangos közlés gyakorlati megvalósításán túl) az adott beszédhelyzetekben megjelenő beszédstílus és beszédmagatartás megismertetésével/elemzésével, az elérni kívánt viselkedésmód gyakorlásával is foglalkozik.


Szép beszéd

„Szép a beszéd, ha artikulációja tiszta, pontos, zenei elemeit optimálisan kiaknázza, tempója sem nem gyors, sem nem lassú, szóhasználata választékos, kerüli az idegen szavakat, megfogalmazása nyelvtanilag helyes, logikusan szerkesztett, hangzásában dallamos, mondanivalója tartalmas, mimikailag és gesztikulárisan kifejező, tükrözi a beszélő egyéniségét, igazodik a helyzethez, és hatást gyakorol a hallgatóra.”

[Ha a beszéd munkaeszköz… Beszédkutatás I.
Lantos Erzsébet: Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban. Bp. 2005. 35. o. – Kassai Ilona]


Mitől kifejező a beszéd?

Ha könnyű odafigyelni, megérteni és megjegyezni, ha minimalizáljuk a félreértések lehetőségét.Választható képzések

EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS
beszédterápia, beszédfejlesztés, konzultáció/tanácsadás

CSOPORTOS beszédtréning
Egyéni BESZÉDTERÁPIA

A terápiás keze­lésen a korrek­ciós munka egy konk­rét be­széd­hiba/beszéd­hiányos­ság meg­szün­te­tésére irányul. Általában 1-2 hó­napot, az el­végzen­dő munká­hoz igazít­va, (4-)6 talál­kozást vesz igénybe (+ meg­fi­gye­lés, ott­honi gya­kor­lás).

Beszéd­hibák javítására, félelmek, el­akadások kezelés­ére a leg­alkal­masabb képzési forma.

6 órás terápiás képzési bérlet
(6 alkalom x 1 óra)
kedvezményes óradíjjal 84.000,- Ft/fő/bérlet,
ami 14.000,- Ft-os óradíjat jelent.

6x1 órás képzési bérletEgyéni BESZÉDFEJLESZTÉS

1-6 hetes közös munka, (2-)3 ta­lál­ko­zás­sal, az elvég­zendő munkához igazítva a talál­kozások számát (+ háttér­irodalom, meg­figye­lés és ott­honi gya­korlás).


Ajánlott aktuális beszéd­állapot felmérésére, elő­adói szokások elemzésére, konkrét be­széd­szituációra való felkészüléshez, pl. elő­adások kidolgozására, vagy egy már meg­történt beszéd/beszéd­helyzet elemzésére, a beszéden keresztül meg­jelenő személyiség­jegyek feltárására/pozício­nálására.

A legalkalmasabb képzési forma a beszéd tech­nikai elemeinek optima­lizálására, pon­tosí­tására, fejlesz­tésére.


6 órás fejlesztő képzési bérlet
(3 alkalom x 2 óra)
kedvezményes óradíjjal 74.000,- Ft/fő/bérlet,
ami 12.300,- Ft-os óradíjat jelent.

(3x2 óra vagy 2x3 óra)Egyéni felkészítés/beszédóra
alkalmi jelleggel,


KONZULTÁCIÓ/TANÁCSADÁS
formájában is igénybe vehető,
óradíja 15.000,-Ft/fő

ALKALMI KONZULTÁCIÓ/TANÁCSADÁSCsoportos BESZÉDTRÉNING

Komplex képzési forma, amely ötvözi az egyéni képzés előnyeit és a csoportban érvényesülő dinamikai tényezők egyéni teljesítményre gyakorolt jótékony hatásait, mivel a minicsoportos (6 fős) tréning végleges tematikája igazodik a mindenkori csoport összetételéhez, annak egyéni igényeihez.

A munkát az egyéni beszéd­szo­ká­sok fel­tér­ké­pe­zésé­vel kezd­jük, ez ké­pezi a to­váb­bi munka alap­ját. Megismeri erős­ségeit és fej­lesz­tendő terü­le­teit. El­sajátít­hatja a helyes lég­zés, arti­kulá­ció és hang­adás alap­jait. Meg­tanu­lja, hogyan „mele­gítsen be” egy pre­zen­táció­ra, nyil­vá­nos beszéd­re, hogyan védheti meg hang­ja ép­ségét. A kon­cent­rációs gya­kor­latok­kal javul az össz­pon­tosí­tá­sa, a fi­gye­lem meg­osz­tásá­nak ké­pes­sége, a meg­figye­lés minő­sége. Az elő­adás­tech­nikai ala­pozó gyakor­la­tok pedig hozzá­járul­nak, hogy még jobb elő­adó vál­jon Önből!

A CSOPORTOS TRÉNING forgatókönyve:

Igényfelmérés és cél­irányos el­méleti ala­pozás

TRÉNING/1. rész — péntek 17-20h
TRÉNING/2. rész — szombat 15-18h
TRÉNING/3. rész — vasárnap 12-15h

Utánkövető egyéni KONZULTÁCIÓ


Tréning időpont:
2020. május 22-23-24.

Helyszín: Budapest, Gellérthegy
A tréning ára: 74.000 Ft/fő/képzés

CSOPORTOS TRÉNING
Hogyan válasszak képzést?

Az egyéni beszédhibák, beszédfélelmek, elakadások javítására, ill. az egyéni idő­beosztás, időkeret és ütemezés figyelembe­vételéhez, konkrét beszédhelyzetre, beszédre vagy fel­adatra való felkészülésre az egyéni képzés a legeredményesebb!

A szemléleti alapok lerakását — az alapozó mun­kát — csoportos munka keretében is tökéle­tes hatékonysággal lehet végezni.

Cso­port­ban más a kontroll. A csoport előtti szereplés, a megfelelő módon és időben adott visszajelzés segíti/segítheti az egyén önbizalmának megítélését, alkalmat kínál megtapasztalni és megfigyelni a gyakorlatok végzése során fellépő izgalmat, annak mechanizmusát, esetleges gátló tényezőit.

Válassza a tudást,
válassza a biztonságot!