SZEMÉLYES
egyéni BESZÉDFEJLESZTÉS

1-6 hetes közös munka, (2-)3 ta­lál­ko­zás­sal, az elvég­zendő munkához igazítva a talál­kozások számát (+ háttér­irodalom, meg­figye­lés és ott­honi gya­korlás).

Ajánlott aktuális beszéd­állapot felmérésére, elő­adói szokások elemzésére, konkrét be­széd­szituációra való felkészüléshez, pl. elő­adások kidolgozására, vagy egy már meg­történt beszéd/beszéd­helyzet elemzésére, a beszéden keresztül meg­jelenő személyiség­jegyek feltárására/pozício­nálására.

A legalkalmasabb képzési forma a beszéd tech­nikai elemeinek optima­lizálására, pon­tosí­tására, fejlesz­tésére.


6 órás fejlesztő képzési bérlet
(3 alkalom, igazodva az elvégzendő munkához)
kedvezményes óradíjjal 78.000,- Ft/fő/bérlet

(3x2 óra vagy 2x3 óra)