Beszédtechnika

a beszélés belső me­cha­niz­musának leírása és optimális mű­kö­dése, az egyéni beszéd­teljesítmény optimalizálása.

Szűkebb értelemben a helyes beszéd­légzés, hangképzés és szöveg­mondás (hallási figyelem, össze­rendezett ar­ti­kuláció, a kifejező beszéd­hez szük­sé­ges szöveg­ritmus, beszédtempó és az értelmezést segítő kifejezési eszköztár, mint tagolás, hangsúly, dallamvezetés).
Tágabb értelemben a hangos közlések gyakorlati megvalósítá­sán túl a beszéd­hely­zetek, beszéd­stílusok és beszéd­visel­kedés gyakorlásával is foglalkozik.


Mitől válik kifejező a beszéd?

Ha könnyű odafigyelni rá, megérteni és megjegyezni, ha minimalizáljuk a félreértések lehetőségét.


Választható képzések

SZEMÉLYES vagy ONLINE
EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS

beszédterápia, beszédfejlesztés,
alkalmi óra, konzultáció/tanácsadás

CSOPORTOS beszédtréning (szünetel!)TÁVOKTATÁS
valós idejű ONLINE KÉPZÉS

A világban zajló járványhelyzet gyökeres változásokat kényszerít ránk az élet minden területén, változtatásokat sürget hétköznapjaink szervezésében, váltásokra ösztönöz a munka­végzés és az oktatás/képzés területén, új szín­térre helyezve érintkezési, kapcsolódási, megnyilvánulási szoká­sainkat, lehető­ségeinket, ezért,

logopédiai, beszéd­technikai, retorikai magán­óra (beszéd­terápia, beszéd­fejlesztés, alkalmi jellegű magánóra, tanácsadás, konzultáció) a személyes óralátogatás mellett, táv­oktatás­ként, valós idejű online képzésként is igénybe vehető, területi megkötés nélkül, az otthon biztonságából.

A SZEMÉLYES és ONLINE forma átjárható!

Akkor is dönthet a távoktatás mellett, ha eredetileg személyes képzésre jelentkezett, vagy ha bármilyen okból elégedetlen a távoktatással, bármikor válthat személyes képzésre.

Akár alkalmanként is dönthet, hogy a személyes vagy a valós idejű online formát szeretné igénybe venni!
(terápia)

KORREKCIÓ/BESZÉDTERÁPIA, vagyis ami­kor konkrét beszéd­hiba meg­szün­te­tésén dol­gozunk, ál­talá­ban 2 hó­napot, 4-6 talál­kozást vesz igénybe (+ megfigyelés és otthoni gyakorlás). A legalkalmasabb képzési forma az egyéni beszédhibák, beszédfélelmek javí­tá­sára!

Egyéni beszédterápia, logopédia
ALKALMI beszédóra, KONZULTÁCIÓ, TANÁCSADÁS for­má­já­ban is igény­be vehető.
(fejlesztés)

A képességfejlesztő tanítás törekvés arra, hogy a különböző tudáselemek értel­mezési és cselekvési sémákká álljanak össze, ahol a tanítás végeredményeként „tudunk valamit csinálni”, vagyis esetünkben ismeretátadás + készségek, ké­pes­ségek kialakítása.
A tanítás arról szól, hogy a tanár átadja meg­lévő ismereteit, tapasztalatait. A tanuló a tanár támogatásával, de mégis más in­for­má­ció­for­rások­ból szerez új tudást, illetve szervezi újra a már meg­lévő tudását, így jut új, esetleg egészen eredeti belátásokhoz.

A munkát az aktuális beszédállapot és az igények/elvárások fel­mérésével kez­djük, ami az erősségek és a fej­lesz­tendő terü­letek fel­térké­pezé­se és erre épít­jük rá a korrek­ciós ill. fej­lesz­tő fog­lal­kozá­sokat. Az órák egy­más­ra épülő gyakor­latok­ból, gya­kor­lat­so­rok­ból áll­nak, melyek segít­sé­gé­vel el­sajátít­ható a kí­vá­natos ön­is­me­ret, meg­fi­gye­lési és elem­zé­si jár­tas­ság, kon­cent­rá­ció, lég­zés, hang­adás-hang­erő-hang­minő­ség, ar­ti­ku­lá­ció-ki­ej­tés-szö­veg­rit­mi­ka-be­széd­tem­pó, ki­fe­je­zé­si esz­kö­zök-szö­veg­ér­tés és szö­veg­ér­te­tés. Szándék-szerkezet-ábrázolás.EGYÉNI BESZÉDFEJLESZTÉS

1-6 hetes közös munka 2-3 talál­kozás­sal (+ meg­figyelés, háttér­iro­da­lom és ott­honi gya­kor­lás). Ajánlott konkrét beszéd­szituációra való fel­készüléshez pl. ha előadást kell tar­tanunk, annak a ki­dolgozá­sára, vagy egy már meg­történt beszéd­hely­zet elem­zé­sé­re, pl. média sze­rep­lés/pre­zen­tá­ció elem­zé­sé­hez, kom­mu­ni­ká­ci­ós ala­pon tör­ténő márka­építés­hez – a be­szé­den keresz­tül meg­jelenő sze­mé­lyiség­je­gye­ink po­zí­ci­o­ná­lá­sára.

Egyéni beszédtechnikai, retorikai fejlesztés
ALKALMI beszédóra, KONZULTÁCIÓ, TANÁCSADÁS formájában is igénybe vehető.CSOPORTOS BESZÉDFEJLESZTÉS/TRÉNING

az egyéni órákhoz hasonló felépítésű. Végleges tematikáját mindig az aktuális csoport igényeihez igazítom, ezért már a képzés meg­kezdése előtt sort kerítünk egy igény és állapot­felmérő kérdőív kitöltésére. A fel­dolgozásra váró gyakorlatok, védett kör­nyezet­ben, folya­matos vissza­csatolás mellett kí­nál­nak próba lehetőséget, ki­hasz­nálva a páros és cso­port­munka elő­nyeit, az egész­séges önis­meret és az abból fakadó ön­bi­zalom meg­erősí­tésére.

Pontosítás, mélyítés céljából lehetőség van egyéni konzultációra, kísérésre.
HOGYAN VÁLASSZAK KÉPZÉST

A szemléleti alapok lerakását - az alapozó munkát - csoportos munka keretében is tökéletes hatékonysággal lehet végezni. A cso­port előtti szerep­lés és a meg­felelő módon és idő­ben adott vissza­jelzés segí­ti/se­gít­heti az egyén ön­bizal­mának megíté­lését. A csoport­munká­ban való rész­vétel alkal­mat kínál meg­figyel­ni és meg­tapasztal­ni a gyakor­latok vég­zése során fel­lépő izgal­mat és annak eset­leges gát­ló ténye­zőit, de ezen alkal­mak nem meg­fele­lőek az egyé­ni beszéd­hibák javí­tá­sára ill. az egyéni idő­beosz­tás, idő­keret és üte­me­zés figyelembe­véte­lére, a konk­rét be­széd­hely­zet­re való fel­készülés­re vagy annak elem­zésére!

Akinek módjában áll, kezdje a felkészülést állatotfelméréssel (stílus­meghatá­rozás/pozí­cio­nálás) és ezt egé­szít­se ki a java­solt/szük­sé­ges egyéni vagy csoportos kép­zés­sel, opti­má­lis eset­ben a ked­vez­mé­nyes óra­díj­jal igény­be vehető kép­zési bér­let­tel, de már 1-2 al­kal­mi jel­le­gű beszéd­óra/kon­zul­tá­ció észre­vehető vál­tozást jelent­het beszéd­teljesít­ménye opti­mali­zá­lása szem­pont­jából