Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Adatai kezelésére kiemelt figyelmet fordítunk. A kapcsolatfelvétel ill. képzésre jelentkezés alkalmával megadott személyes és/vagy céges adatait a választott szolgáltatás/képzés realizálása érdekében, kizárólag kapcsolattartási és számlázási céllal használjuk fel.


Tájékoztatjuk, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. § 1 bekezdésének ab pontja előírja, hogy ha az Érintett, képzésben részt vevő személy, írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában adatai továbbítását nem tiltja meg, az Érintett természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét és adóazonosító jelét továbbítani szükséges a felnőttképzési államigazgatási szerv részére.

Egyéni felkészítés személyes óralátogatással és/vagy távoktatásként, valós idejű online képzésként is igénybe vehető.

Ha a járványhelyzet indokolttá teszi, akkor is dönthet a távoktatás mellett, ha eredetileg személyes képzésre jelentkezett és akár alkalmanként dönthet, hogy a személyes vagy az online formát szeretné igénybe venni.


EGYÉNI ÓRÁK LEMONDÁSA, óra áthelyezési és időpont módosítási irányelvek

Az egyeztetett és visszaigazolt egyéni órákat díjmentesen lemondani vagy módosítani rendkívüli esetben 24 órával a megbeszélt időpont előtt, minden más esetben az adott órát megelőzően minimum 3 nappal lehet, különben a lefoglalt, de fel nem használt időpont teljes óradíja felszámolásra kerül ill. levonódik a képzési alkalmak számából, mint megtartott óra.

Bármely választott egyéni felkészítés esetében egy tanóra 45-50 perc képzési időt jelent, ami szimpla óra esetében 50 perc, dupla óránál 2 X 45 perc.

Az aktuális beszédállapot feltérképezése, előadói szokások/élő beszédhelyzetek elemzése - POZÍCIONÁLÁS - ill. az előadások/beszédek kidolgozása - KÖZSZEREPLÉS/ÜZLETI BESZÉD esetében az alkalom duplaórát jelent.

MINICSOPORTOS képzésre a jelentkezést minden esetben írásban kérjük, a jelentkezést a visszaigazolást követően elfogadottnak tekintjük. A megbízási díj utalása a visszaigazolást követően, de legkésőbb a tréning kezdése előtt 8 nappal esedékes.

A minicsoportos tréning a résztvevők állandó és közös munkáján alapszik, ezért részleges jelenlétre, a megkezdett tréning megszakítására nincs mód. A részvételben való akadályoztatás esetén a képzésre jelentkező (Megbízó/Jelentkező/Résztvevő) a tréning kezdete előtt a részvételi jogot másra átruházhatja, de erről köteles értesítést küldeni a tréning megkezdése előtt minimum 3 munkanappal.

A képzésen a Megbízónak (vagy a Megbízó által megnevezett személynek) folyamatosan és megszakítás nélkül kell részt venni, azaz a tréning közben bármilyen okból kimaradt résztvevő a befizetett díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Rendkívüli esetben, ha a jelentkező a tanfolyamot annak megkezdése nélkül lemondani kényszerül, a befizetett részvételi díjat a jelentkezést követő 3 hónapon belül másik képzésen való részvételre felhasználhatja, ezt követően azonban a befizetett és fel nem használt összegre vonatkozó megbízói követelés elévül.

A tréning időpontjának változtatási jogát fenntartjuk, a változásról a hallgatókat előzetesen írásban értesítjük, ugyanakkor időpont módosítás esetén lehetőséget kínálunk a minicsoportos képzés 6 órás egyéni képzési bérletre cserélésére, amit akár a meghirdetett (de nem megtartott/módosított) tréningidőben is igénybe tud venni változatlan áron, tömbösített EGYÉNI képzésként (2 alkalom X 3 óra vagy 3 alkalom X 2 óra).

Ha a jelentkezés visszaigazolásától számított 3 hónapon belül nem tudtunk az Ön számára megfelelő időpontot felkínálni, írásban kérheti leadott jelentkezésének a törlését, ami részünkről a befizetett képzési díj automatikus visszautalását jelenti.

A képzés során rendelkezésére bocsájtott anyagok, alkalmazott módszerek más irányú felhasználása (tovább-oktatás, nyilvánosságra hozatal) kizárólag Lantos Erzsébet előzetes írásos engedélye alapján lehetséges.Adatkezelési Szabályzat


Kiemelten fontos számunkra, hogy az általunk működtetett honlap látogatói, partnereink, megrendelőink a megadott személyes adatokat maximális biztonságba tudják. Adataik kezelésére kiemelt figyelmet fordítunk.

A kért és megadott információk kizárólag Önre, mint felhasználóra vonatkoznak és olyan tevékenységekre válaszul kerülnek elhelyezésre, mint kapcsolatfelvétel, szolgáltatás kérése, űrlapok kitöltése.

A kapcsolatfelvétel ill. képzésre jelentkezés alkalmával megadott személyes és/vagy céges adatait a választott szolgáltatás/képzés realizálása érdekében, kizárólag kapcsolattartási és számlázási céllal használjuk fel.

A Beszédtechnika/Retorika Képzésre (a személyes és/vagy online magánórákra, konzultációkra, minicsoportos tréningre) való jelentkezéskor kért elérhetőségi információk – melyek a kapcsolattartást ill. a képzés realizálását szolgálják. A vonatkozó hatályos jogszabályoknak (2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) eleget téve, körültekintéssel és bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, harmadik félnek személyes adatait nem adjuk ki.

Az Adatkezelő, Adatfeldolgozó személye A Beszédtechnika/Retorika Képzésre való jelentkezéssel összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismeri meg, ezek az Üzemeltető szerverén kerülnek tárolásra. A technikai hátteret az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A honlap üzemeltetőjének elérhetőségei
Lantos Erzsébet
1112 Budapest, Zólyomi út 34/B
Adószám: 28228099-1-43
Tevékenység - 8559 - M.n.s. egyéb oktatás
FAR nyilvántartási szám: B/2020/004140

Nyilvántartásba vevő: Lantos Erzsébet
Telefonszáma: +36-20-3362-980
E-mail: lantoserzsebet@beszedtanar.hu

Tárhelyszolgáltató: Versanus Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.

Az adatkezelés célja
A Beszédtechnika/Retorika Képzéssel összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja a szerződéskötést megelőző megkeresésekkel - ajánlatokkal kapcsolatos adatkezelés, a Képzésre jelentkezés fogadása - Ügyfelekkel való szerződéskötéses adatkezelési folyamata, a Képzések személyre szabásához szükséges adatok kezelése, a kulcsgyakorlatokról készített, hanganyag/videó felvétel kóddal védet saját tárhelyen való elhelyezése (óraegyeztetés, a képzéssel kapcsolatos tájékoztatók, technikai jellegű üzenetek, segédanyagok/ gyakorlólapok videó felvételek hozzáférhetővé tétele/küldése, jogszabályban kötelezően előírt adatkezelés.

Az Adatkezelés jogalapja
Kapcsolatfelvételnél, a Beszédtechnika/Retorika Képzésre jelentkezésnél a személyes adatok megadása önkéntes. A kapcsolat felvétel kezdeményezésével, a képzésre való jelentkezéssel ill. a Képzés megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit és hozzájárulnak adataik kezeléséhez. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a weboldalak kapcsolati ürlap és jelentkezési ürlap oldaláról.

Az Adatkezelés időtartama
A Beszédtechnika/Retorika Képzés igénybe vételével kapcsolatban megadott személyes adatokat mindaddig kezeljük, amíg az érintett nem kéri adatai törlését. A hozzájárulás visszavonása, az adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása bármikor kérhető.

Ha az Adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül köteles írásban közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó (csillaggal jelölve) és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a Beszédtechnika/Retorika Képzésre való jelentkezéshez, melyek egyrészt a résztvevő adatai (jelentkező néve, e-mail címe és telefonja), másrészt számlázási adatok (költségviselő, számlázási cím).

Adatbiztonság
A felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban eredményezheti, hogy a felhasználó a szolgáltatást nem veheti igénybe.

Törvényi felhatalmazás alapján, az Üzemeltető köteles a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, ha annak minden jogszabályi feltétele adott. Üzemeltető a hatóság kérésének eleget tesz, ha azt nem tagadhatja meg és ezt a tényt/körülményt a szolgáltatás igénybe vevője (jelentkező) tudomásul veszi és ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

Érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
Az adatszolgáltató/jelentkező jogosult személyes adatainak kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni.

Az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. Törvény tartalmazza.

Ha az adatközlő/ jelentkező, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való hozzáférési, helyesbítési, törlési, adatkezelés korlátozásához való jogát, polgári bíróság előtt érvényesítheti igényét, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét.

Jogorvoslati lehetőséggel vagy panasszal élhet továbbá, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Az üzemeltető jelen nyilatkozat tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, de fenntartja a jogot annak módosítására.