Lantos Erzsébet beszédtanár

         

35 éve foglalkozom lo­go­pé­dia, gya­kor­la­ti fo­ne­ti­ka, be­széd­tech­ni­ka, re­to­ri­ka ok­ta­tá­sá­val itt­hon és kül­föl­dön egy­aránt. szakmai önéletrajz

Elhivatottságom, hogy a hoz­zám for­du­lók min­den be­széd­hely­zet­ben ké­pes­sé vál­ja­nak a szán­dé­kuk­nak meg­fe­le­lő, maga­biz­tos, ért­he­tő és könnyen ér­tel­mez­he­tő, hi­te­les és ha­té­kony meg­szó­la­lás­ra, hoz­zá­já­rul­va ez­zel szak­mai elő­me­ne­te­lük és sze­mé­lyes bol­do­gu­lá­suk er­ed­mé­nyes­sé­gé­hez, si­ke­ré­hez.


Számíthat rám, ha

— szeretné megismerni a be­szé­den ke­resz­tül meg­jelenő sze­mélyi­ség­je­gye­it

— sze­ret­ne építeni az erős­ségeire

— ismerni akarja a hatékonyság gátló­tényezőit

— kevés az önbizalma, amikor emberek elé kell állni

— stresszeli a megszólalás, elhal/remeg a hangja

— nehézséget okoz beszéd közben több­felé figyelni

— többször visszakérdeznek, mert nem értik jól

— erőtlen, fáradékony a hangja, túl halk a beszéde

— elmegy a hangja egy hosszabb beszéd közben

— fátyolos, rekedt, orrhangzós szí­ne­ze­tű a hangja

— bizonyos hangzókat pontatlanul/hibásan képez

— zárt szájjal, pöszén, selypítve, raccsol­va be­szél

— problémája van beszéde ritmusá­val

— akadozva, dadogva beszél

— problémája van beszéde folyé­kony­ságával

— túl gyorsan, hadarva vagy vontatottan beszél

— nehezen megy a szövegimprovizáció

— nem tud kerek mondatokat alkotni

— nem jutnak eszébe a megfelelő szavak

— beszéd közben sokat ő-zik

— külföldi (külföldön élt) és zavarja az akcentusa

— problémát okoz a tájszólása

— színész, műsorvezető szeretne lenni

— TDK vagy retorika versenyre készül

— állásinterjúra szeretne felkészülni

— érettségi ill. diploma vagy doktori védés előtt áll

— ünnepi beszédet, előadást, prezentációt kell tartaniaÓráimat ajánlom

mindazoknak, akiknek fontos a hiteles és hatékony beszéd

— pedagógus kollégáknak

— végzős középiskolásoknak

— főiskolai és egyetemi hallgatóknak

— előadóművészeknek és a pályára készülőknek

— televíziós és rádiós műsorvezetőknek

— kutatóknak/feltalálóknak

— menedzsereknek

— tanácsadóknak

— trénereknek

— elemzőknek

— szóvivőknek

— tolmácsoknak

— üzletkötőknek

— vállalkozóknak

— politikusoknak

— papoknak, lelkészeknek

— ügyvédeknek, jogászoknak

— civil szervezetek segítőinek

— ügyfélszolgálaton/call centerben dolgozóknak

— intézmények, szervezetek, ügyek képviselőinek

— szerkesztőknek, vloggereknek, influencereknek

— vezető beosztásban lévőknek vagy oda igyekvőknek


mindenkinek, akinek fontos a beszédhibá­tól men­tes, tisz­ta, árnyalt és színes beszéd ki­mun­kálása.Beszédtechnika

A beszélés belső mechanizmusának leírása és optimális működése, az egyéni beszéd­teljesítmény opti­malizálása; a (meg)figyelés, a légzés és hangadás, az össze­rendezett artikuláció és a kifejező beszédhez szükséges ritmikai elemek, valamint a logikai és érzelmi szerkesztettség elemeinek norma­követő használata.

Szűkebb értelemben a helyes beszéd­légzés, hang­képzés és szöveg­mondás (hallási figye­lem, össze­rende­zett arti­kulá­ció, a kifejező beszédhez szükséges szöveg­ritmus, beszéd­tempó és az értel­mezést segítő kifejezési eszköz­tár, mint tagolás, hang­súly, dallam­vezetés).

Tágabb értelemben (a hangos közlés gya­kor­lati meg­való­sítá­sán túl) az adott beszéd­helyze­tek­ben meg­jelenő beszéd­stílus és beszéd­maga­tartás meg­ismer­te­té­sé­vel/elem­zé­sé­vel, az elérni kívánt visel­ke­dés­mód gyakor­lá­sával is fog­lal­kozik.


Szép beszéd

„Szép a beszéd, ha artikulációja tiszta, pontos, zenei elemeit optimálisan kiaknázza, tempója sem nem gyors, sem nem lassú, szó­használata választékos, kerüli az idegen sza­va­kat, meg­fo­gal­ma­zása nyelv­tani­lag helyes, logi­kusan szer­kesz­tett, hang­zá­sá­ban dalla­mos, mon­da­ni­való­ja tar­tal­mas, mimi­kai­lag és gesz­ti­ku­lá­risan kifejező, tük­rözi a beszélő egyéni­ségét, iga­zodik a hely­zet­hez, és hatást gya­korol a hallgatóra.”
[Ha a beszéd munkaeszköz… Beszédkutatás I.
Lantos Erzsébet: Beszédhez való viszony a magyar felsőoktatásban. Bp. 2005. 35. o. – Kassai Ilona]


Mitől kifejező a beszéd?

Ha könnyű oda­figyelni, meg­érteni és meg­jegyezni, ha mini­malizáljuk a fél­reértések lehe­tőségét.

Választható képzések

SZEMÉLYES vagy ONLINE

EGYÉNI FELKÉSZÍTÉS
beszédterápia, beszédfejlesztés, konzultáció/tanácsadás


A SZEMÉLYES és ONLINE forma átjárható!

Akkor is dönthet a távoktatás mellett, ha eredetileg személyes képzésre jelentkezett.

Akár alkalmanként is dönthet, hogy a személyes vagy a valós idejű online formát szeretné igénybe venni!SZEMÉLYES
egyéni BESZÉDTERÁPIA

A terápiás keze­lésen a korrek­ciós munka egy konk­rét be­széd­hiba/beszéd­hiányos­ság meg­szün­te­tésére irá­nyul. Általában 1-2 hó­napot, az el­végzen­dő munká­hoz igazít­va, (4-)6 talál­kozást vesz igénybe (+ meg­fi­gye­lés, ott­honi gya­kor­lás).

Beszéd­hibák javítására, félelmek, el­akadások kezelés­ére a leg­alkal­masabb képzési forma.

6 órás terápiás képzési bérlet
(4-6 alkalom, igazodva az elvégzendő munkához)
kedvezményes óradíjjal 78.000,- Ft/fő/bérlet

6x1 órás képzési bérletSZEMÉLYES
egyéni BESZÉDFEJLESZTÉS

1-6 hetes közös munka, (2-)3 ta­lál­ko­zás­sal, az elvég­zendő munkához igazítva a talál­kozások számát (+ háttér­irodalom, meg­figye­lés és ott­honi gya­korlás).

Ajánlott aktuális beszéd­állapot felmérésére, elő­adói szokások elemzésére, konkrét be­széd­szituációra való felkészüléshez, pl. elő­adások kidolgozására, vagy egy már meg­történt beszéd/beszéd­helyzet elemzésére, a beszéden keresztül meg­jelenő személyiség­jegyek feltárására/pozício­nálására.

A legalkalmasabb képzési forma a beszéd tech­nikai elemeinek optima­lizálására, pon­tosí­tására, fejlesz­tésére.


6 órás fejlesztő képzési bérlet
(3 alkalom, igazodva az elvégzendő munkához)
kedvezményes óradíjjal 78.000,- Ft/fő/bérlet

(3x2 óra vagy 2x3 óra)személyes
KONZULTÁCIÓ/tanácsadás

Egyéni terápiás vagy fejlesztő célú beszédóra/állapotfelmérés/felkészítés
alkalmi jelleggel, személyes konzultáció formájában is igénybe vehető.


alkalmi konzultáció

óradíja 16.000,-Ft/fő

ALKALMI KONZULTÁCIÓ, TANÁCSADÁS


alkalmi konzultáció

dupla órával 26.000.-Ft/fő

ALKALMI KONZULTÁCIÓ, TANÁCSADÁScsoportos BESZÉDTRÉNING

Komplex képzési forma, amely ötvözi az egyéni képzés előnyeit és a csoportban érvényesülő dinamikai tényezők egyéni teljesítményre gyakorolt jótékony hatásait, mivel a minicsoportos (6 fős) tréning végleges tematikája igazodik a mindenkori csoport összetételéhez, annak egyéni igényeihez.

A munkát az egyéni beszéd­szo­ká­sok fel­tér­ké­pe­zésé­vel kezd­jük, ez ké­pezi a to­váb­bi munka alap­ját. Megismeri erős­ségeit és fej­lesz­tendő terü­le­teit. Elsajátít­hatja a helyes lég­zés, arti­kulá­ció és hang­adás alap­jait. Meg­tanu­lja, hogyan „mele­gítsen be” egy pre­zen­táció­ra, nyil­vá­nos beszéd­re, hogyan védheti meg hang­ja ép­ségét. A kon­cent­rációs gya­kor­latok­kal javul az össz­pon­tosí­tá­sa, a fi­gye­lem meg­osz­tásá­nak ké­pes­sége, a meg­figye­lés minő­sége. Az elő­adás­tech­nikai ala­pozó gyakor­la­tok pedig hozzá­járul­nak, hogy még jobb elő­adó vál­jon Önből.


online beszédoktatás


TÁVOKTATÁS
valós idejű online képzés


A logopé­diai, beszéd­technikai, retorikai magán­óra (beszéd­terápia, beszéd­fejlesztés, alkalmi jellegű magán­óra, tanács­adás, konzul­tá­ció) a személyes óralátogatás mellett táv­ok­tatás­ként, valós idejű online képzés­ként is igénybe vehető.


Fejlessze tudását, készségeit, tartózkodási helyétől függetlenül, valós idejű online egyéni képzéssel.

képzések


Hogyan válasszak képzést?

Az egyéni beszédhibák, beszédfélelmek, elakadások javítására, ill. az egyéni idő­beosztás, időkeret és ütemezés figyelembe­vételéhez, konkrét beszéd­helyzetre, beszédre vagy fel­adatra való fel­készülésre az egyéni képzés a leg­eredmé­nyesebb fel­készülési forma.

Akinek módjában áll, kezdje a felkészülést állatotfelméréssel (stílus­meghatá­rozás/pozí­cio­nálás) és ezt egé­szít­se ki a java­solt/szük­sé­ges egyéni vagy csoportos kép­zés­sel, opti­má­lis eset­ben a ked­vez­mé­nyes óra­díj­jal igény­be vehető kép­zési bér­let­tel, de már 1-2 al­kal­mi jel­le­gű beszéd­óra/kon­zul­tá­ció észre­vehető vál­tozást jelent­het beszéd­teljesít­ménye opti­mali­zá­lása szem­pont­jából

A világban zajló járványhelyzet gyökeres változásokat kényszerít ránk az élet minden területén, változtatásokat sürget hétköznapjaink szervezésében, váltásokra ösztönöz a munkavégzés és az oktatás/képzés területén, új színtérre helyezve érintkezési, kapcsolódási, megnyilvánulási szokásainkat, lehetőségeinket, ezért

logopédiai, beszéd­technikai, retorikai magán­óra (beszéd­terápia, beszéd­fejlesztés, alkalmi jellegű magánóra, tanácsadás, konzultáció) a személyes óralátogatás mellett, táv­oktatás­ként, valós idejű online képzésként is igénybe vehető, területi megkötés nélkül, az otthon biztonságából.


A SZEMÉLYES és ONLINE forma átjárható!

A járványhelyzetre való tekintettel, akkor is dönthet a távoktatás mellett, ha eredetileg személyes képzésre jelentkezett és ha bármilyen okból elégedetlen a távoktatással, bármikor válthat személyes képzésre.

Akár alkalmanként is dönthet, hogy a személyes vagy az online formát szeretné igénybe venni!


Válassza a tudást,
válassza a biztonságot!