beszédtechnika

Beszédtechnika a beszélés belső me­cha­niz­musának leírása és optimális mű­kö­dése.
Szűkebb értelemben a helyes beszéd­légzés, hangképzés és szöveg­mondás (hallási figyelem, össze­rendezett ar­ti­kuláció, a kifejező beszéd­hez szük­sé­ges szöveg­ritmus, beszédtempó és az értelmezést segítő kifejezési eszköztár, mint tagolás, hangsúly, dallamvezetés).
Tágabb értelemben a hangos közlések gyakorlati megvalósítá­sán túl a beszéd­hely­zetek, beszéd­stílusok és beszéd­visel­kedés gyakorlásával is foglalkozik.

Mitől válik a beszéd kifejezővé?

Ha könnyű odafigyelni, megérteni és megjegyezni, ha minimalizáljuk a félreértések lehetőségét.Választható képzési forma


EGYÉNI terápia fejlesztés
konzul­tá­ció/tanácsadás
CSOPORTOS (4-6 fő) fejlesztés/tréning

(terápia)

KORREKCIÓ/BESZÉDTERÁPIA, vagyis ami­kor konkrét beszéd­hiba meg­szün­te­tésén dol­gozunk, ál­talá­ban 2 hó­napot, 6 talál­kozást vesz igénybe (+ megfigyelés és otthoni gyakorlás). A legalkalmasabb képzési forma az egyéni beszédhibák javítására!

(fejlesztés)

A képességfejlesztő tanítás törekvés arra, hogy a különböző tudáselemek értel­mezési és cselekvési sémákká álljanak össze, ahol a tanítás végeredményeként „tudunk valamit csinálni”, vagyis esetünkben ismeretátadás + készségek, ké­pes­ségek kialakítása.
A tanár tud valamit, amit a tanuló nem, és a tanítás arról szól, hogy a tanár átadja meg­lévő ismereteit. A tanuló a tanár támogatásával, de mégis más in­for­má­ció­for­rások­ból szerez új tudást, illetve szervezi újra a már meg­lévő tudását és így jut új, esetleg egészen eredeti belátásokhoz.
A munkát az aktuális beszédállapot és az igények/elvárások felmérésével kezdünk, ami az erősségek és a fejlesztendő területek feltérképezése és erre építjük rá korrekciós ill. fejlesztő foglalkozásokat. Az órák egymásra épülő gyakorlatokból, gyakorlatsorokból állnak, melyek segítségével elsajátítható a kívánatos önismeret - megfigyelési és elemzési jártasság, koncentráció, légzés, hangadás – hangerő - hangminőség, artikuláció – kiejtés – szövegritmika - beszédtempó, kifejezési eszközök - szövegértés és szövegértetés. Szándék - szerkezet – ábrázolás.

EGYÉNI BESZÉDFEJLESZTÉS,
1-6 hetes közös munka 2-3 találkozással (+ megfigyelés, háttérirodalom és otthoni gyakorlás). Ajánlott a konkrét beszédszituációra felkészüléshez pl. előadást kell tartanunk és annak a kidolgozására, vagy egy már megtörtént beszédhelyzet elemezésére, pl. média szerepés /prezentáció elemzéséhez, kommunikációs alapon történő márkaépítéshez – a beszéden keresztül megjelenő személyiségjegyeink pozícionálására.

Egyéni fejlesztés
ALKALMI KONZULTÁCIÓ/TANÁCSADÁS formájában is igénybe vehető!

CSOPORTOS BESZÉDFEJLESZTÉS/TRÉNING,
az egyéni órákhoz hasonló felépítésű. A tréning végleges tematikáját mindig az aktuális csoport igényeihez igazítom, ezért már a képzés megkezdése előtt sort kerítünk egy igény és állapotfelmérő kérdőív kitöltésére. A feldolgozásra váró gyakorlatok, védett környezetben, folyamatos visszacsatolás mellett kínál próba lehetőséget, kihasználva a páros és csoportmunka előnyeit, az egészséges önismeret és az abból fakadó önbizalom megerősítésére.
Pontosítás, mélyítés céljából lehetőség van egyéni konzultációra, kísérésre.

HOGYAN VÁLASSZAK KÉPZÉST - EGYÉNILEG vagy CSOPORTBAN
A szemléleti alapok lerakását - az alapozó munkát - csoportos munka keretében tökéletes hatékonysággal lehet végezni. Csoportos alkalmak során olyan gyakorlat is végezhető, amiket az egyéni órákon szinte lehetetlen alkalmazni. A külső kontroll is más. A csoport előtti szereplés és a megfelelő módon és időben adott visszajelzés segíti az egyén önbizalmának megítélését. A csoportos feladatok fokozott koncentrációt igényelnek. Ezek a feladatsorok fejlesztik az empatikus készséget, valamint a csoportmunkában való részvételt és alkalmat kínálnak megtapasztalni és megfigyelni a gyakorlatok végzése során fellépő izgalmat és annak esetleges gátló tényezőit.Ezen alkalmak nem megfelelőek az egyéni beszédhibák javítására ill. az egyéni időbeosztás, időkeret és ütemezés figyelembevételéhez, egy konkrét beszéd­helyzetre való felkészülésre!

Akinek módjában áll, indítsa a felkészülést egy csoportos tréninggel, majd folytassa azt egyéni alkalmak keretein belül, akár 1-2 pontosító konzultáció is tökéletesen elégséges lehet.


ALAPOZÓ BESZÉDTRÉNING
INTENZÍV minicsoportos beszédtréninget kb. 2-3 havonta indítunk.

Ahhoz, hogy egy régi beidegződést újra cserélhessünk, 6 hetes folyamatos követésre van szükség. A munkát az egyéni beszédszokások feltérképezésével kezdjük, ez képezi a további munka alapját. Látni fogod az erősségeidet és a fejlesztendő területeket, elsajátíthatod a helyes légzés, artikuláció és hangadás alapjait, megtanulod, hogyan „melegíts be” egy prezentációra, nyilvános beszédre. A koncentrációs gyakorlatokkal javul az összpontosításod, a figyelem megosztásának képessége, a megfigyelésed minősége. Az előadástechnikai alapozó gyakorlatok pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy még jobb előadó váljon belőled!

A CSOPORTOS TRÉNING forgatókönyve:

Igényfelmérés és cél­irányos el­méleti ala­pozás

TRÉNING/1. rész — péntek 17-20h
TRÉNING/2. rész — szombat 15-18h
TRÉNING/3. rész — vasárnap 12-15h

Utánkövető egyéni KONZULTÁCIÓ


Tréning időpont:
2020. május 22-23-24.

Helyszín: Budapest, Gellérthegy
A tréning ára: 74.000 Ft/fő/képzés

CSOPORTOS TRÉNINGKapcsolat

beszedtanár.hu kapcsolat felvétel

szakmai kérdések, javaslatok, bejelentkezés, időpontegyeztetés