Lantos Erzsébet beszédtanár

33 éve foglalkozom gya­kor­la­ti fo­ne­ti­ka, be­széd­tech­ni­ka, re­to­ri­ka ok­ta­tá­sá­val itt­hon és kül­föl­dön egy­aránt. szakmai önéletrajz

Elhivatottságom, hogy a hoz­zám for­du­lók min­den be­széd­hely­zet­ben ké­pes­sé vál­ja­nak a szán­dé­kuk­nak meg­fe­le­lő, maga­biz­tos, ért­he­tő és könnyen ér­tel­mez­he­tő, hi­te­les és ha­té­kony meg­szó­la­lás­ra, hoz­zá­já­rul­va ez­zel szak­mai elő­me­ne­te­lük és sze­mé­lyes bol­do­gu­lá­suk er­ed­mé­nyes­sé­gé­hez, si­ke­ré­hez.

Számíthat rám, ha

— szeretné megismerni a be­szé­den ke­resz­tül meg­jelenő sze­mélyi­ség­je­gye­it és sze­ret­ne az erős­ségeire építeni

— ismerni akarja hatékonyságát gátló­tényezőit

— kevés az önbizalma, amikor emberek elé kell állni

— stresszeli a megszólalás, kiszárad a szája, remeg a hangja

— nehézséget okoz beszéd közben egy­szer­re több­felé figyelni

— többször visszakérdeznek, mert nem értik jól, amit mond

— erőtlen, gyenge, fáradékony a hangja, túl halk a beszéde

— elmegy a hangja egy hosszabb beszéd közben

— fátyolos, rekedt vagy orrhangzós szí­ne­ze­tű a hangja

— bizonyos hangzókat pontatlanul vagy hi­bá­san képez

— zárt szájjal, pöszén, selypítve, raccsol­va be­szél

— problémája van beszéde ritmusá­val, folyé­kony­ságával

— akadozva, dadogva beszél

— túl gyorsan, hadarva vagy vontatottan, elnyújtva beszél

— nehezen megy a szövegimprovizáció

— nem tud kerek mondatokat alkotni

— nem jutnak eszébe a megfelelő szavak

— beszéd közben sokat ő-zik

— külföldi vagy (sokáig élt külföldön) és zavarja az akcentusa

— problémát okoz a tájszólása

— színész, műsorvezető szeretne lenni

— TDK vagy retorika versenyre készül

— állásinterjúra szeretne felkészülni

— érettségi ill. diploma vagy doktori védés előtt áll

— ünnepi beszédet, előadást, prezentációt kell tartania

Beszédtechnika

A beszélés belső me­cha­niz­mu­sá­nak le­í­rá­sa és op­ti­má­lis mű­kö­dése. Szű­kebb ér­te­lem­ben a he­lyes be­széd­lég­zés, hang­kép­zés és szö­veg­mon­dás (hal­lá­si fi­gye­lem, össze­ren­dezett ar­ti­ku­lá­ció, a ki­fe­je­ző be­széd­hez szük­sé­ges szö­veg­ritmus, beszéd­tempó és az ér­tel­mezést segítő ki­fejezési eszköztár, mint ta­go­lás, hang­súly, dal­lam­ve­zetés).
Tágabb értelemben (a han­gos köz­lés gya­kor­la­ti meg­való­sí­tá­sán túl) a be­széd­hely­ze­tek, be­széd­stí­lu­sok és be­széd­vi­sel­ke­dés gya­kor­lá­sával is fog­lalkozik.


Óráimat ajánlom

mindazoknak, akiknek fontos a hiteles és hatékony beszéd

— pedagógus kollégáknak

— végzős középiskolásoknak

— főiskolai és egyetemi hallgatóknak

— előadóművészeknek és a pályára készülőknek

— újságíróknak, televíziós és rádiós műsorvezetőknek

— kutatóknak/feltalálóknak

— papoknak, lelkészeknek

— ügyvédeknek, jogászoknak

— menedzsereknek

— vezető beosztásban lévőknek vagy oda igyekvőknek

— politikusoknak

— tanácsadóknak

— trénereknek

— elemzőknek

— szóvivőknek

— tolmácsoknak

— üzletkötőknek

— ügyfélszolgálaton vagy call centerben dolgozóknak

— vállalkozóknak

— civil szervezetek segítőinek

— intézmények, szervezetek, ügyek képviselőinek


mindenkinek, akiknek fontos a beszédhibá­tól men­tes, tisz­ta, árnyalt és színes beszéd ki­mun­kálása.


Választható képzési forma

EGYÉNI terápia — fej­lesztés — kon­zul­táció/tanács­adás
vagy
CSOPORTOS (4-6 fős) tréning


Terápia

A terápiás keze­lésen a korrek­ciós munka egy konk­rét be­széd­hiba meg­szün­te­tésére irányul és általában 1-2 hó­napot, 6 ta­lál­kozást vesz igény­be (+ meg­fi­gye­lés, ott­honi gya­kor­lás) és a leg­al­kal­ma­sabb kép­zé­si for­ma a be­széd­hi­bák ja­ví­tá­sára!

6 órás képzési bérlet
(6 alkalom x 1 óra)
kedvezményes óradíjjal 74.000,- Ft/fő/bérlet

6x1 órás képzési bérlet


Fejlesztés

A képességfejlesztő ta­nítás ered­ménye­ként a kü­lön­bö­ző tu­dás­ele­mek ér­tel­me­zési és cse­lek­vési sémák­ká áll­nak össze, így a tanítás vég­er­ed­ménye­ként „tu­dunk va­la­mit csi­nál­ni”, esetünk­ben is­me­ret­átadás + kész­ségek, ké­pes­ségek ki­ala­kítása.

A tanuló a tanár támo­ga­tásá­val új tu­dást sze­rez, il­let­ve új­ra szer­ve­zi a már meg­lévő tu­dását és így jut új, eset­leg egé­szen ere­de­ti be­lá­tá­sok­hoz.
Minden fejlesztő mun­kát az ak­tu­ális be­széd­álla­pot és az igé­nyek — el­vá­rá­sok fel­mé­résé­vel kezd­jük, ami az erős­sé­gek és a fej­lesz­tendő terü­letek fel­tér­ké­pe­zése, er­re épít­jük a kor­rek­ciós ill. fej­lesztő fog­lal­kozá­sokat.
Az órák egy­más­ra épü­lő gya­kor­latok­ból, gya­kor­lat­sorok­ból áll­nak, melyek se­gít­ségé­vel el­sa­já­tít­ható a kívá­natos ön­is­meret, a meg­figye­lési és elem­zési jártas­ság, kon­cent­rá­ció, lég­zés, hang­adás és hang­erő, arti­kulá­ció, ki­ejtés és szö­veg­rit­mika, be­széd­tem­pó és ki­feje­zési esz­közök, szö­veg­ér­tés és szö­veg­érte­tés, a meg­fele­lő szán­dék — a tisz­ta szer­kezet — a pon­tos áb­rá­zolás.Egyéni beszédfejlesztés

1-6 hetes közös munka, 2-3 ta­lál­ko­zás­sal
(+ háttér­irodalom, meg­figye­lés és ott­honi gya­korlás).

6 órás képzési bérlet
(3 alkalom x 2 óra vagy 2 alkalom x 3 óra)
kedvezményes óradíjjal 58.000,- Ft/fő/bérlet

Ajánlott, konk­rét be­széd­szi­tuá­ció­ra va­ló fel­ké­szü­lés­hez, pl. ha elő­adást kell tar­ta­nod, an­nak ki­dol­go­zá­sá­ra, vagy egy már meg­tör­tént be­széd­hely­zet ele­me­zé­sé­re, pl. mé­dia­szerep­lés elem­zésé­hez ill. kommuni­kációs ala­pon tör­ténő márka­építés­hez, pl. a be­szé­den ke­resz­tül meg­je­lenő sze­mé­lyi­ség­je­gyek pozí­cio­nálá­sára.

(3x2 óra vagy 2x3 óra)


ALKALMI KON­ZUL­TÁCIÓ/TANÁCS­ADÁS
formájá­ban is igénybe vehető,
óradíja 15.000,-Ft/fő

ALKALMI KONZULTÁCIÓ/TANÁCSADÁS


Csoportos beszéd­fejlesztés/tréning

Végleges tematikáját az ak­tuális cso­port igé­nyei­hez iga­zítom, ezért a kép­zés meg­kez­dése előtt sort ke­rítünk az igény- és álla­pot­fel­mérő kérdő­ív kitöl­tésére.
A fel­dol­go­zás­ra váró gya­kor­la­tok, vé­dett kör­nye­zet­ben, fo­lya­ma­tos vissza­csa­to­lás mel­lett kí­nál­nak próba le­he­tő­séget, ki­hasz­ná­lva a páros és csoport­munka elő­nyeit, az egész­séges ön­ismeret és az ab­ból fa­kadó ön­bizalom meg­erősí­tésére.
A tréninghez kapcsoló­dóan (ponto­sítás, mé­lyí­tés cél­jából) ked­vez­ménnyel vehető igény­be e­gyé­ni kon­zul­táció, kísérés.


Hogyan válasszak képzést?

A szemléleti ala­pok le­raká­sát — az ala­pozó mun­kát — csopor­tos munka kereté­ben töké­letes hatékony­sággal lehet végez­ni. Cso­port­ban olyan gya­kor­lat is vé­gez­he­tő, ami az egyéni órákon nem al­kal­maz­ható és a külső kont­roll is más. A csoport előtti szerep­lés és a meg­felelő módon és idő­ben adott vissza­jel­zés se­gíti/se­gít­heti az egyén ön­bizal­má­nak meg­íté­lé­sét.
A fel­adat­so­rok fej­lesz­tik az em­pati­kus kész­sé­get és al­kal­mat kínál­nak meg­ta­pasz­tal­ni és meg­fi­gyel­ni a gya­kor­latok vég­zése során fel­lépő iz­gal­mat és an­nak mecha­niz­musát, de az egyéni beszéd­hibák ja­vítá­sára ill. az egyéni idő­be­osz­tás, idő­keret és üte­me­zés fi­gye­lem­be­véte­lé­hez, konk­rét beszéd­hely­zet­re, be­széd­re vagy fel­adat­ra való fel­ké­szülés­re az egyéni kép­zés a leg­ered­ményesebb!

Akinek módjában áll, indítsa a fel­készü­lést cso­por­tos ala­pozó tré­ning­gel és ezt egé­szít­se ki egyéni órák­kal (sok eset­ben már 1-2 pon­to­sító kon­zul­tá­ció is elég a tö­kéle­tes eredmény eléré­séhez).Alapozó beszédtréning

A munkát az egyéni beszéd­szo­ká­sok fel­tér­ké­pe­zésé­vel kezd­jük, ez ké­pezi majd a to­váb­bi munka alap­ját. Megismeri erős­ségeit és fej­lesz­tendő terü­le­teit. El­sajátít­hatja a helyes lég­zés, arti­kulá­ció és hang­adás alap­jait.
Meg­tanu­lja, hogyan „mele­gítsen be” egy pre­zen­táció­ra, nyil­vá­nos beszéd­re, hogyan védheti meg hang­ja ép­ségét. A kon­cent­rációs gya­kor­latok­kal javul az össz­pon­tosí­tá­sa, a fi­gye­lem meg­osz­tásá­nak ké­pes­sége, a meg­figye­lés minő­sége. Az elő­adás­tech­nikai ala­pozó gyakor­la­tok pedig hozzá­járul­nak, hogy még jobb elő­adó vál­jon Önből!

A CSOPORTOS TRÉNING forgatókönyve:

Igényfelmérés és cél­irányos el­méleti ala­pozás

TRÉNING/1. rész — péntek 17-20h
TRÉNING/2. rész — szombat 15-18h
TRÉNING/3. rész — vasárnap 12-15h

Utánkövető egyéni KONZULTÁCIÓ


Tréning időpont:
2019. november 8-9-10.

Helyszín: Budapest, Gellérthegy
A tréning ára: 58.000 Ft/fő/képzés

CSOPORTOS TRÉNING


Töltődjön fel retorikával!